Nabídka služeb

Společnost AUDIT TEAM, s.r.o. nabízí níže uvedené služby:

  • povinné/nepovinné audity účetních závěrek/výročních zpráv obchodních korporací, audity konečných a zahajovacích rozvah včetně komentáře při přeměnách obchodních korporací, dále audity konsolidovaných účetních závěrek/konsolidovaných výročních zpráv,
  • přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (měst, obcí,…),
  • účast při veřejnosprávní kontrole/kontrole hospodaření zpřízněných příspěvkových organizací dle platného zákona o finanční kontrole,
  • ověření čerpání prostředků hrazených z dotačních titulů,
  • ověřování nastavení a dodržování platných předpisů v oblasti odměňování zaměstnanců ve státní správě,
  • financial due dilligence - finanční prověrka předcházející akvizici,
  • audity pro zvláštní účely (např. prověrka hospodaření určité oblasti,...),
  • odborné poradenství a konzultace v rámci auditorské profese,
  • jiné auditní služby výše výslovně neuvedené…


Stručný popis průběhu auditní zakázky

Auditní zakázky jsou prováděny v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ověřované skutečnosti ne/obsahují významné (materiální) nesprávnosti.

Auditorské služby jsou zpravidla realizovány v následujících krocích:
V předem odsouhlaseném termínu zpravidla před koncem ověřovaného období proběhne v sídle klienta „předaudit“, jehož obsahem je především seznámení se s účetní jednotkou, provedení postupů s cílem ověření účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky, dále ověřovací práce na již uzavřených měsících účetního období.

U některých typů auditů je samozřejmostí i účast auditora na fyzické inventuře zásob.

V předem odsouhlaseném termínu po konci ověřovaného období proběhne „hlavní audit“, jehož předmětem je především posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení hospodaření či ověřovaných skutečností zachycených ve výroční zprávě, účetní závěrce, zahajovací rozvaze,...
Výše uvedený způsob provedení se může lišit vzhledem k typu auditní zakázky a s ohledem na nové skutečnosti. Rozsah auditorských prací (počet osob, délka ověřování,…) závisí na úsudku auditora po zohlednění všech relevantních okolností pro řádné splnění zakázky.

Naší odpovědností vůči klientovi je vyhotovit a předat v termínu písemnou zprávu nezávislého auditora.

AUDIT TEAM, s.r.o.
2016 @ Všechna práva vyhrazena.

Jeremenkova 1211/40b, 779 00  Olomouc - Hodolany
mobil: 702 056 498 | email: prachar[zavinac]auditteam.cz